Εταιρείες Παροχής Αερίου

Εταιρείες Παροχής Αερίου

Η CNG Greece προσφέρει υπηρεσίες άμεσης επέμβασης στις Εταιρείες Παροχής Αερίου, ώστε οι καταναλωτές να μην μείνουν χωρίς καύσιμο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως:

  • Θραύση αγωγού από χωματουργικές εργασίες ή σεισμό
  • Συντήρηση δικτύου μέσης ή χαμηλής πίεσης
  • Δυσλειτουργία των βανών
  • Έλλειψη ικανής ποσότητας αερίου σε αγωγό διανομής
  • Δολιοφθορές ή καιρικά φαινόμενα

Η CNG Greece διαθέτει κινητές μονάδες που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο σταθμό τύπου «Daughter Station», ο οποίος μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε περιπτώσεις άμεσης επέμβασης για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου και τη συνεχή παροχή φυσικού αερίου στους καταναλωτές.