Εξοπλισμός

Στον Μητρικό Σταθμό («mother station») της CNG Greece, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, πραγματοποιείται η απομάστευση του φυσικού αερίου από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.  Κατόπιν, μέσω του Συμπιεστή, το φυσικό αέριο συμπιέζεται σε πίεση 200 bar και αποθηκεύεται σε συστοιχίες φιαλών CNG, οι οποίες φορτώνονται σε ειδικά φορτηγά (trailer) για την ασφαλή μεταφορά τους. Ύστερα εκφορτώνονται και συνδέονται με την καμπίνα του αποσυμπιεστή στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, η οποία καταλήγει στο τοπικό δίκτυο, όπου μέσω των σταθμών αεριοκίνησης γίνεται η μεταφορά του φυσικού αερίου στα σημεία καύσης. Ανάλογα με το προφίλ του κάθε καταναλωτή ορίζεται μία τυπική συχνότητα εναλλαγής των φορτίων CNG, ενώ μέσω της τηλεμετρίας είναι εφικτή η άμεση ειδοποίηση της   CNG Greece για την ακριβή στάθμη των συστοιχιών CNG και την ενδεχόμενη ανάγκη αντικατάστασής τους με νέο φορτίο CNG.

Για τη CNG Greece η αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας των Πελατών και των Εργαζομένων της αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρικής της πολιτικής και υψίστης σημασίας παράμετρο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό οι μηχανικοί ασφαλείας λαμβάνουν όλα τα μέτρα, ώστε να εφαρμόζονται στο ακέραιο οι διαδικασίες ασφαλείας που διέπουν τη λειτουργία της CNG Greece.

Για λόγους ενίσχυσης του επιπέδου ασφαλείας,  η CNG Greece αναλαμβάνει την εκπαίδευση των Πελατών της στις ιδιότητες του CNG και στις βασικές λειτουργίες παράδοσης των ρυμουλκούμενων συστοιχιών φιαλών CNG και της σύνδεσής τους στις καμπίνες αποσυμπίεσης, παρά το γεγονός ότι αποτελεί εργασία, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά από την CNG Greece. Παράλληλα, το τεχνικό προσωπικό της CNG Greece   πραγματοποιεί σε 24/7 βάση (24 ώρες ημερησίως και 7 ημέρες την εβδομάδα) εξ αποστάσεως παρακολούθηση («remote monitoring») του εγκατεστημένου εξοπλισμού των Πελατών της και αξιολογεί τα δεδομένα τηλεμετρίας, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της πίεσης και της ροής του αερίου.

Κατά τη περίπτωση απόκλισης των δεδομένων τηλεμετρίας από τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ένας συναγερμός ειδοποιεί σχετικά το Κέντρο Ελέγχου της CNG Greece, από όπου είναι εφικτή η εξ αποστάσεως αποκατάσταση της απορρύθμισης. Σε διαφορετική περίπτωση μεταβαίνει άμεσα τεχνικό κλιμάκιο για την επί τόπου αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι, όταν κρίνεται σκόπιμη η διακοπή λειτουργίας (shut down), αυτή γίνεται αυτόματα.

Επίσης, συστήματα παρακολούθησης (κάμερες) τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία της κάθε εγκατάστασης παράδοσης CNG, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος και η διαχείριση κάθε ζητήματος, που τυχόν ανακύψει.

Σημειώνεται ότι κάθε εγκατάσταση φέρει πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.