Μεγάλοι Καταναλωτές

Μεγάλοι Καταναλωτές

Η CNG Greece παραδίδει φορτία Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές αερίου προς αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού και εξάλειψης κινδύνων, που δυνητικά θα διατάρασσαν την ομαλή παραγωγική διαδικασία. Το ρίσκο και οι επιπτώσεις μίας μη αναμενόμενης διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να πλήξουν ανεπανόρθωτα την οικονομική ευρωστία μίας επιχείρησης. Η αποθήκευση ποσοτήτων CNG, ως ενεργειακή εφεδρεία, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διακοπής παροχής ενέργειας και διασφαλίζει σταθερές λειτουργικές επιδόσεις.

Η CNG Greece αναλαμβάνει, εντός 90 ημερών , τη σύνδεση κάθε νέου Πελάτη στο εικονικό της δίκτυο («virtual pipeline») από το στάδιο της μελέτης έως τη διαμετακόμιση του αερίου προς χρήση.