Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες Διαμετακόμισης Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου της CNG Greece για λογαριασμό των πελατών της καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών ενεργειακών αναγκών όπως:

 • Θέρμανση, Κλιματισμός, Παραγωγή Ζεστού Νερού, Μαγείρεμα – Ψήσιμο, Παραγωγή Ατμού ή Ξήρανση

Εμπορικοί και Βιομηχανικοί καταναλωτές μπορούν πλέον να έχουν τη δυνατότητα επιλογής καυσίμου και να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες με ασφάλεια χάρη στη χρήση φυσικού αερίου προς αντικατάσταση του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

 • Συμπαραγωγή Θέρμανσης και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παροχή CNG σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο φυσικό αέριο. Οι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εξοικονόμηση πόρων και την αποδοτικότητα της χρήσης του φυσικού αερίου με την εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Θερμότητας και Ηλεκτρισμού Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Τα συστήματα ΣΗΘΥΑ είναι η πλέον αποδοτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των θερμικών αναγκών, καθώς παράγονται δύο μορφές χρήσιμης ενέργειας στο πλαίσιο μίας μόνο διεργασίας, αξιοποιώντας καλύτερα τη θερμογόνο δύναμη του φυσικού αερίου και επιτυγχάνοντας υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Είναι οι πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.

Η CNG Greece υποστηρίζει τους πελάτες σε κάθε βήμα έως την τελική παράδοση φορτίων CNG, διασφαλίζοντας για αυτούς εξοικονόμηση πόρων,  αύξηση της αποδοτικότητας και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πιο συγκεκριμένα η CNG Greece παρέχει σε όλα τα στάδια του Έργου τις υπηρεσίες:

 • Επιτόπιου Ελέγχου
 • Αδειοδότησης
 • Μελέτης Έργου (καθορισμός ενεργειακών αναγκών, χώρου εγκατάστασης κ.ά.)
 • Διοίκησης του Έργου
 • Προμήθειας & Μεταφοράς Υλικών και Εξοπλισμού
 • Κατασκευής και Θέσης σε Δοκιμαστική Λειτουργία των Συστημάτων Τροφοδοσίας – Αποσυμπίεσης
 • Εργασιών Ανεφοδιασμού & Συντήρησης

Tέλος, οι υπηρεσίες ασφαλούς διαμετακόμισης CNG παρέχονται σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών με κατ’ ελάχιστη ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 400 τόνων, όπως:

 • Δημόσια Κτήρια
 • Νοσοκομεία
 • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Σχολικά Κτήρια
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις & Κολυμβητήρια
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Χαρτοβιομηχανίες
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Θερμοκήπια
 • Γαλακτοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες Τροφίμων